Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 00:00 Blood Castle  
X100 01:00 Devil Square  
X100 08:30 Chaos Castle  
X100 08:15 Boss Vàng  
X100 05:30 Death King  
X100 06:30 Ice Queen  

Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 08:30 White Wizard  
X100 09:30 Captain Grizzly  
X100 10:30 Gorgon  
X100 11:30 Balrog  
X100 00:30 Hydra  
X100 01:30 Zaikan  

Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 02:30 Red Dragon  
X100 03:30 Red Wizard  
X100 16:30 Axl Hero  
X100 17:30 Mutan Hero  
X100 18:30 Dragon Desert  
X100 19:30 Alzheimer  

Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 20:30 Metal Balrog  
X100 21:30 Lart Duz  
X100 22:30 Dragon Cur  
X100 17:45 Hộ Vệ Giza  
X100 18:45 Hộ Vệ Dryad  
X100 19:45 Phoenix Maz  

Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 20:45 Katu Uber  
X100 21:45 Assassin Assan  
X100 22:45 Core Magriffy  
X100 20:45 Maze Soul  
X100 08:00 Boss Lorencia  
X100 09:00 Kundun  

Sự kiện trong game sắp diễn ra

X100 10:00 Medusa  
X100 18:20 Caste Deep  
X100 07:30 Gà Vàng Arena  
X100 19:30 Dù Ma Arena  
TOP LEVEL
  • # Name Class Level Reset
TOP RESET
  • # Name Score
GUILDS LEVEL
  • # Name Score
TÀI LIỆU